มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 “ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ เป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย”

วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนสิงหาคม 2565 พระครูสุธีวรสาร, ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ทั้งภาคปกติและเสาร์อาทิตย์ร่วมในพิธี จำนวน 262 รูป/คน ณ ห้องประชุมพระราชธรรมานุวัตร อาคารพระเทพวิมลญาณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ “ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ เป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย”

 

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว