มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
พิธีเปิดหอพุทธปาพจนบดีอนุสรณ์ และเปิดโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรมปีที่ ๕

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช มาปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ ในพิธีเปิดหอพุทธปาพจนบดีอนุสรณ์ และเปิดโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรมปีที่ ๕ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑๗.๓๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น ณ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว