มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
ประชุมบุคลากร วาระพิเศษ เพื่อจัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้สอดรับกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี

๒๔ ก.ย.๖๓ ๑๓.๐๐ น. พระครูสุธีวรสาร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมบุคลากร วาระพิเศษ เพื่อจัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้สอดรับกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี ณ ห้องประชุมเล็กชั้น ๒ อาคารเอนกประสงค์

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว