มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระครูสุธีวรสาร, ดร. เนื่องในโอกาสรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๔

น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระครูสุธีวรสาร, ดร. เนื่องในโอกาสรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๔ สาขาการศึกษาพระพุทธศาสนา แผนกอุดมศึกษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร แด่ พระครูสุธีวรสาร, ดร. (อุธ ฐิตปญฺโญ/จันทุม) เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดหนองสวง รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชิทยาลัย ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๔ สาขาการศึกษาพระพุทธศาสนา แผนกอุดมศึกษา วันพุธที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในนามคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนอำเภอหนองกุงศรี คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
#วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
#MBUKalasinBuddhistCollege

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว