มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระครูสุธีวรสาร, ดร. เข้ารับพัดเกียรติคุณที่ระลึกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔

น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระครูสุธีวรสาร, ดร. เข้ารับพัดเกียรติคุณที่ระลึกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔ สาขาการศึกษาพระพุทธศาสนา แผนกอุดมศึกษา
วันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดการประชุมเสวนาเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔ โดยมี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานฝ่ายสงฆ์ และมอบของที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา มีดังนี้ พัดทอง (บรรพชิต) จำนวน ๘๐ รูป เข็มเชิดชูเกียรติ (คฤหัสถ์) จำนวน ๘๐ คน โล่เกียรติคุณ จำนวน ๑๘ รางวัล นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ถวายกล่าวรายงาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง” กรมการศาสนากับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยภาคีเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา” ณ รอยยัลพารากอนฮอล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
การนี้ พระครูสุธีวรสาร, ดร. เจ้าอาวาสวัดหนองสวง เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี (ธรรมยุต) รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชิทยาลัย เข้ารับพัดเกียรติคุณที่ระลึกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔ สาขาการศึกษาพระพุทธศาสนา แผนกอุดมศึกษา และในวันพุธที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร แด่ พระครูสุธีวรสาร, ดร.
ในนามคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนอำเภอหนองกุงศรี คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
#วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
#MBUKalasinBuddhistCollege

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว