มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระครูสุธีวรสาร, ดร. เนื่องในโอกาสรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๔

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร
แด่ พระครูสุธีวรสาร, ดร. (อุธ ฐิตปญฺโญ/จันทุม)
เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดหนองสวง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชิทยาลัย
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๔
สาขาการศึกษาพระพุทธศาสนา แผนกอุดมศึกษา
วันพุธที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

********************
ในนามคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนอำเภอหนองกุงศรี
คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว