มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
งานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน มมร.วศก

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ พระฟูตระกูล พุทฺธรกฺขิโต, ดร. และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กประถม ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ “ผู้มีความรู้ดีและการประพฤติดีเป็นผู้ประเสริฐที่สุด ในหมู่เทวดาและมนุษย์”

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว