มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
ครบรอบ ๑๕ ปี คล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยฯ (มมร.วศ.ก.)วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสุธาสินี-ศีลคุณากร

ถ่ายที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสุธาสินี-ศีลคุณากร

 

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว