มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา สาขาวิชาการปกครอง จัดกิจกรรมเสริมทักษะความเป็นครู

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา สาขาวิชาการปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเสริมทักษะความเป็นครู โครงการพิธีกรพิธีการ ณ ห้องประชุมสุธาสินี-ศีลคุณากร อาคารพระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) โดยมีพระครูสุธีวรสาร, ดร. รก.ผอ.วศก. เป็นประธานเปิดโครงการและให้โอวาท วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านอาจารย์ ดร.สว่าง ไชยสงค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุกูลนารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ และคณาจารย์

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว