มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2565
   วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 พระครูสุธีวรสาร, ดร. รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมี กิจกรรมนําเสนอผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่
1. ด้านการจัดการเรียนรู้
2. ด้านการสัมพันธ์กับชุมชน
3. ด้านความเป็นครู
   สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ซักถามและตอบขอซักถาม “รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” โดยมี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย นายอรรถ เทียบปัด ประธานหลักสูตร นางประจง ประสาร นางพรทิพย์ ซังธาดา นายสุแทน โคตรภูเวียง นายทองคํา เกษจันทร์ เลขานุการหลักสูตร และนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 1-2-3-4 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสุธาสินี-ศีลคุณากร อาคารพระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินธโร)
ภาพ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว