มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย คะแนนเฉี่ยที่ ๓.๕๖ การดำเนินงานอยู่ในระดับดี “ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์”

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว